Oferta

Oferujemy realizacje instalacji w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak również firm i instytucji.

Wykonujemy:

 • INSTALACJE WENTYLACJI
  • instalacje wentylacji mechanicznej
  • montaż urządzeń wentylacyjnych: wentylacja wywiewna i nawiewna
  • montaż central wyciągowo-nawiewnych
  • montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych
  • instalacje wentylacji grawitacyjnej
  • instalacje wentylacji oddymiania
 • INSTALACJE KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA
  • montaż klimatyzacji obiektowej: ściennej, kasetonowej, podsufitowej, kanałowej, multi split
  • dostawa urządzeń klimatyzacyjnych
  • naprawa w przypadku awarii
  • serwis
  • projekt systemu klimatyzacji
 • INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
  • przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne
  • sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
  • instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji
  • montaż armatury sanitarnej, biały montaż
 • INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
  • instalacje wewnętrzne c.o.
  • kotłownie i węzły cieplne
  • montaż ogrzewania podłogowego
  • montaż pomp ciepła
 • KOMPOSTOWNIE
  • kompostownie w systemie KOMPOZ : Napowietrzanie pozytywne, negatywne, kompostownie kontenerowe itp.

Oferta Firmy Kompoz z Poznania

W związku z licznymi zapytaniami inwestorów pani Halina Karmolińska – Słotkowska opracowała kilka wariantów zastosowanych rozwiązań uwzględniających specyficzne potrzeby lokalizacyjne, czy technologiczne. Podstawowy wariant systemu KOMPOZ opiera się na optymalnym z punktu widzenia technologicznego i eksploatacyjnego napowietrzaniu biofrakcji poprzez wtłaczanie powietrza do bioreaktora z równoczesnym odsysaniem powietrza poprocesowego oczyszczanego dalej w złożu biofiltra, oraz w zależności od potrzeb na płuczce chemicznej. Drugi wariant opracowany przez firmę to biofiltracja pryzm w hali.

Nasze instalacje w systemie KOMPOZ spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Poz. 1052 w sprawie Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych (rozporządzenie MBP) wraz z późniejszymi zmianami. Zatem technologia KOMPOZ może być wykonana zarówno w żelbetowych bioreaktorach, jak również w halach. Bioreaktory mogą być zakryte stropem żelbetowym, lub pod plandeką.

Firma KOMPOZ Sp. z o.o. gwarantuje, że prawidłowe prowadzenie procesu pozwoli osiągnąć efekt technologiczny. Po procesie stabilizacji intensywnej materiał powinien być uformowany w pryzmy na placu, gdzie będzie poddany procesowi dojrzewania. W trakcie tego procesu powinien podlegać kolejnej obróbce, tj. przerzucaniu np. za pomocą przerzucarki lub ładowarki, oraz nawadnianiu.

We wszystkich wariantach technologicznych przyjęto założenie, że optymalnym czasem przetrzymania odpadów w fazie intensywnej jest okres około 3 tygodni. W zależności od parametrów materiału oraz przebiegu procesu może on być skracany lub wydłużany.

W jednym z proponowanych wariantów materiał jest usypywany w pryzmy i przerzucany za pomocą przerzucarki, a hala stanowi jeden bioreaktor podzielony na sekcje odpowiadające poszczególnym pryzmom.  W innym układzie każdy bioreaktor jest osobną instalacją podłączoną do wspólnego: systemu sterowania, odprowadzania odcieków, nawadniania i oczyszczania powietrza. Instalacja może również pełnić funkcję dosuszania frakcji palnej odpadów tzw. RDF (wykorzystanie ciepłego powietrza poprocesowego).

Poszczególne moduły są wyposażane w zespoły wentylatorów, lub pojedynczy wentylator średnicujący. Sterowanie odbywa się automatycznie dla zapewnienia odpowiednich parametrów procesu. W bioreaktorach, poza wywiewami odprowadzającymi powietrze poprocesowe, znajdują się również urządzenia zraszające, tj. nawilżające materiał i pełniące równocześnie funkcję przeciwpożarową. Ustawienia systemu napowietrzania i odbioru powietrza zapewniają utrzymywanie stanu lekkiego podciśnienia w komorach bioreaktorów, gdzie występuje proces przyspieszonego rozkładu, co eliminuje niekontrolowaną emisję odorów. Podciśnienie wymusza również ruch powietrza w bioreaktorach – napowietrzanie.

Dla zapewnienia dezodoryzacji gazów odlotowych powietrze poprocesowe oczyszczane jest w biofiltrze wypełnionym złożem biologicznym poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji. Proces oczyszczania może być rozbudowany o system płuczek wodnych z dozowaniem kwasów, jeśli wymagają tego lokalne uwarunkowania.

Zapewnienie bezawaryjnej pracy jest możliwe dzięki zastosowaniu najwyższej jakości urządzeń i materiałów oraz wykonywaniu montażu przy pomocy własnych, wysoko  wykwalifikowanych pracowników.

Dla prawidłowego prowadzenia procesu oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z procesu do powietrza atmosferycznego, a także spełnienia wytycznych Rozporządzenia MBP, przewidujemy prowadzenie dwustopniowego procesu kompostowania / stabilizacji tlenowej:

 • I faza: proces intensywny w bioreaktorach betonowych, lub w hali przez okres około 3 tygodni
 • II faza: proces dojrzewania na placu betonowym przez okres około 5 tygodni

Założono, że proces intensywny będzie trwać nieprzerwanie przez około 3 tygodnie z ewentualnym przerzuceniem, co zapewnia spulchnienie materiału. Decyzję o przerzucaniu materiału podejmuje technolog na podstawie analizy danych procesowych. Dla poprawienia funkcjonalności rekomendujemy wykonanie dodatkowej przestrzeni (dodatkowa pryzma w hali lub pusty bioreaktor technologiczny) dla gromadzenia odpadów.

Całkowita wysokość bioreaktorów nie powinna być niższa niż 4,5 metrów, co zapewnia swobodną pracę urządzeń obsługujących kompostownię. Do procesu przerzucania zaleca się używania specjalistycznej przerzucarki, dostosowanej do wielkości pryzm, która zapewni równomierne rozprowadzenie wody i tlenu w pryzmie, a także, co bardzo ważne, przyczyni się do zwiększania powierzchni czynnej materiału w procesie rozkładu w warunkach tlenowych. Do kontroli dynamiki procesów zachodzących w materiale podlegającym stabilizacji tlenowej przewiduje się zastosowanie termometrów i wysokościomierzy bagnetowych oraz dodatkowo organoleptyczny test wilgotności. Sterowanie procesem odbywa się poprzez zmianę parametrów pracy wentylatorów i zmianę wilgotności materiału. Proces odbywa się automatycznie według zadanego programu komputerowego.

Dla realizacji procesu odzysku zgodnego z Rozporządzeniem MBP, niezbędne jest wyposażenie instalacji w sito obrotowe, aby odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów mogły być stosowane do odzysku (frakcja 0-20 mm), wykorzystanie do rekultywacji terenów. Wydzielona na sicie frakcja 20-80 mm może stanowić komponent do produkcji RDF lub mieć inne zastosowanie np. jako  materiał energetyczny lub materiał strukturalny zawracany do procesu. Tak prowadzony proces zapewni spełnienie obowiązujących przepisów, co do jakości materiału końcowego po procesie kompostowania / stabilizacji tlenowej.